Small Suction cup 7cm Type 2 + Tripod Mount – Aqualand M017

– بادکش برای نصب دوربین گوپرو بر روی ماشین ، داشبورد ، سقف ماشین ، قایق و غیره
– بسیار محکم و قابل اطمینان ، قابل استفاده برای دوربینهای معمولی
– امکان حرکت بازوی بادکش در جهات مختلف همراه با تبدیل سه پایه گوپرو
– قابل استفاده در فعالیتهای ورزشی که در آن ها ضربه دیدن وجود ندارد، نامناسب برای اسکی روی آب و موج سواری و اسکی روی برف