پایه های سه پایه – Tripod Mounts

برای گرفتن عکس های پایدار، مینی را به سه پایه سوار کنید یا مینی را بیرون بیاورید