ساکشن ۷ سانتی گوپرو – Small Suction Cup 7cm

– بادکش برای نصب دوربین گوپرو بر روی ماشین ، داشبورد ، سقف ماشین ، قایق و غیره