دسته شناور گوپرو – Floaty Bobber

– دسته ، شناوری قابل اتصال به دوربین گوپرو
– جهت نگه داری و جلوگیری از گم شدن دوربین در آب
– بسیار محکم و قابل اطمینان