کیف گریپ کارما – Karma Grip Case

هر کارما گریپ به یک سپر نیاز دارد.