درب تعویض MAX

اگر درب MAX اصلی خود آسیب دیده یا گم شده است، آن را تعویض کنید.