مراحل به روزرسانی دوربین گوپرو

لیست فایلهای به روز رسانی بر اساس مدل دوربین

به روزرسانی دوربین گوپرو

دوربین گوپرو مدل + Hero3

دانلود

دوربین گوپرو مدل HERO + LCD

دانلود
دانلود فایل به روزرسانی گوپرو

دوربین گوپرو مدل Hero

دانلود

دوربین گوپرو مدل HERO SESSION

دانلود
فایل به روزرسانی هیرو سیشین
دوربین گوپرو مدل Hero 4 Silver Edition

دوربین گوپرو مدل Hero 4 Silver Edition

دانلود

دوربین گوپرو مدل HERO 4 Black Edition

دانلود
دوربین گوپرو مدل HERO 4 Black Edition