چسب مونت گوپرو – Spare 3M Adhesives

– بسته 6 تایی چسب 3m مخصوص پایه های چسب دار
– 3 عدد چسب مخصوص پایه چسب دار خمیده
– 3 عدد جسب مخصوص پایه چسب دار صاف