ساپورت چسبی گوپرو – Camera Tethers

10,000هزار تومان

ساپورت دوربین گوپرو به همراه چسب 3m

جهت اطمینان خاطر در زمان نصب دوربین در همه جا که در صورت جدا شدن دوربین آن را نگه می دارد.

بسیار مورد استفاده