مراحل به روزرسانی دوربین گوپرو

لیست فایلهای به روز رسانی بر اساس مدل دوربین

دوربین گوپرو مدل + Hero3

دانلود

دوربین گوپرو مدل HERO + LCD

دانلود

دوربین گوپرو مدل Hero

دانلود

دوربین گوپرو مدل HERO SESSION

دانلود

دوربین گوپرو مدل Hero 4 Silver Edition

دانلود

دوربین گوپرو مدل HERO 4 Black Edition

دانلود